FYSICA VAN SAMENWERKING logo
ONTDEKKERS VAN KRACHTENFUSIE
 
 

  • Filosofie
 
 HET PREFERENDUM

Op dit moment is er een maatschappelijk debat gaande over hoe de democratie aan de eisen van de tijd kan worden aangepast. In dat kader verwachten sommigen veel van het instrument van het referendum, omdat dit de positie van de burger in de democratische besluitvorming zal versterken. Anderen willen vasthouden aan de principes van de representatieve democratie en zien daarom geen reden voor fundamentele veranderingen en willen niet verder gaan dan bescheiden aanpassingen. 

Beide kampen gaan echter voorbij aan het gegeven dat de vernieuwing niet in de eerste plaats moet worden gezocht in het aanpassen van het bestaande systeem, maar dat er vooral behoefte is aan aanvulling. 

Dat is de kernboodschap van het boek STAAT VAN VERBINDING dat begin 2018 is verschenen. Het gaat dan om aanvullingen die het mogelijk maken om op een cocreatieve manier maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Er zijn daarom eerder aanvullingen aan het begin van het proces nodig dan veranderingen aan het eind.

Een van de aanvullingen waar in het boek voor wordt gepleit is het introduceren van het 'preferendum'. Dat pleidooi vloeit rechtstreeks voort uit het gedachtegoed dat door de stichting Fysica van Samenwerking wordt beheerd en doorontwikkeld. Het op de agenda zetten van het 'preferendum' is dan ook voor de stichting een actueel thema.